ලොතරැයි අලෙවිකරුවන් තවදුරටත් වර්ජනයේ

0

ලොතරැයි පතක මිල රුපියල් 30 දක්වා ඉහළ නැංවීම සහ අලෙවි නියෝජිතයින්ට ලබාදෙන කොමිස් මුදල් වැඩි නොකිරීමට එරෙහිව ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයින් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.

Comments

comments